Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.

Rhenus jest obecny na polskim rynku od 1995 roku, a Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o.(dawniej: Rhenus Logistics S.A.) jest jednym z najstarszych podmiotów Grupy Rhenus w Polsce.

keyboard_arrow_up

INFORMACJE FORMALNE

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą: ul. Puławska 99, 02 – 595 Warszawa, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000071960, wysokość kapitału zakładowego: 11 585 700 zł, w całości wpłacony.

 

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA O PLANOWANYM  PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI RHENUS LOGISTICS S.A. W RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

 

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym, działając na podstawie art. 560 k.s.h., po raz drugi zawiadamia, że na dzień 21 sierpnia 2023 r. planowane jest podjęcie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej uchwały o przekształceniu spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka Przekształcona”).

 

Przekształcenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Przekształcenia zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2023 r., Repertorium A nr 3595/2023, przez Milenę Stempień-Jachowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy pl. Wilsona 4 lok. 50 („Plan Przekształcenia”).

 

TREŚĆ II ZAWIADOMIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI   

POBIERZ

 

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI RHENUS LOGISTICS S.A. W RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.

 

Zarząd Spółki Przekształcanej niniejszym, działając na podstawie art. 560 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia, że na dzień 21 sierpnia 2023 r. planowane jest podjęcie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej uchwały o przekształceniu spółki Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rhenus Warehousing Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka Przekształcona”).
 
Przekształcenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Przekształcenia zaprotokołowanym w formie aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2023 r., Repertorium A nr 3595/2023, przez Milenę Stempień-Jachowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy pl. Wilsona 4 lok. 50 („Plan Przekształcenia”).

 

TREŚĆ I ZAWIADOMIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

  
 POBIERZ

STRATEGIA PODATKOWA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

POBIERZ

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

POBIERZ

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

POBIERZ

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU RHENUS LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Zarząd spółki pod firmą Rhenus Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 99 (02-595), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000071960, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, kapitał zakładowy: 11 585 700,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Spółka Dzielona”), niniejszym: działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h. ogłasza, że dnia 26 października 2021r. został podpisany i przyjęty Plan Podziału Rhenus Logistics S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., poprzez wydzielenie ze Spółki Dzielonej na rzecz spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Dywizji Freight Logistics (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału bezpłatnie do publicznej wiadomości.

POBIERZ

Informacje dla akcjonariuszy

Piąte wezwanie akcjonariuszy spółki Rhenus Logistics S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą RHENUS LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

21.12.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy spółki Rhenus Logistics S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą RHENUS LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

04.12.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy spółki Rhenus Logistics S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą RHENUS LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

16.11.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki Rhenus Logistics S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą RHENUS LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

21.10.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki Rhenus Logistics S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą RHENUS LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

30.09.2020

Misja, wizja, polityka jakości

Jasno określona misja i wizja firmy pozytywnie wpływa nie tylko na postrzeganie firmy, ale również na jakość zarządzania. Ułatwia to definiowanie zadań i jasne określenie kierunku rozwoju firmy.

 

Najwyższe standardy zarządzania
Najwyższe standardy zarządzania

Najwyższe standardy zarządzania

Rhenus to stabilny i społecznie odpowiedzialny partner biznesowy.

Pobierz

Kurs, który obraliśmy

Mamy ambicje przekraczania oczekiwań naszych partnerów, oferując im rozwiązania najwyższej jakości zawierające wartości dodatkowe, poprzez świadczenie innowacyjnych, unikalnych usług logistycznych.

 • Budowanie i utrzymywanie świadomości dzisiejszych i przewidywanych potrzeb aktualnych i przyszłych Partnerów i klientów, wykorzystując najlepsze światowe rozwiązania;
 • Realizacja usług w sposób terminowy, niezawodny, elastyczny i nieskomplikowany, tak aby w każdym działaniu starać się przekraczać oczekiwania klienta;
 • Konsekwentne budowanie kultury organizacyjnej poprzez tworzenie warunków dla przyjacielskich stosunków między ludźmi Rhenus Logistics i postaw nakierowanych na osiągnięcie zadowolenia klienta.

Zapewniamy naszym klientom profesjonalne usługi, dostosowane do ich potrzeb. Dla każdego problemu logistycznego naszego klienta znajdziemy stosowne rozwiązanie. Oferowane powierzchnie magazynowe, środki transportu i inne zasoby dostosowane są do specyfiki świadczonych usług.

Ciągły wzrost poziomu jakości świadczonych usług, odpowiednie warunki składowania i transportowania towarów oraz rozwój oferty świadczonych usług przyczyniają się do utrwalenia pozytywnego wizerunku
Spółki mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy. Realizujemy to poprzez:

 • dokładne rozeznanie potrzeb naszych klientów,
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników spółki dla realizacji przyjętej strategii z uwzględnieniem ryzyk i szans.
 • posiadanie wykształconej i doświadczonej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
 • dążenie do spełniania wymagań Klienta na jak najwyższym poziomie, uwzględniając jego indywidualne oczekiwania,
 • posiadanie nowoczesnego wyposażenia technicznego, pozwalającego zastosować najnowsze rozwiązania logistyczne, mających na celu poprawę środowiskowych efektów działalności,
 • stałe doskonalenie procesów oraz systematyczne monitorowanie ich efektywności,
 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami prawa i innymi zasadami w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzeniu działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie uciążliwości dla przyrody,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej i BHP wszystkich pracowników i angażowaniu ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa wynikającego z zachowań pracowników własnych i naszych podwykonawców.

Realizacja naszych celów wspomagana jest poprzez wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 oraz
propagowaniu bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Niniejsza Polityka jakości i środowiskowa jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do ochrony środowiska oraz zapewnienia zasobów i środków na realizację niniejszej Polityki oraz utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania.