You can see a road in a rural setting. You can see a road in a rural setting.

ZASADY KORPORACYJNE

Oprócz naszych wartości, również zasady korporacyjne są stałymi wytycznymi firmowymi, które określają działania naszych pracowników i kształtują naszą kulturę korporacyjną. Przywiązujemy dużą wagę do zgodności z tymi zasadami korporacyjnymi, które obowiązują na całym świecie.

keyboard_arrow_up

Zasady korporacyjne: skupienie się na potrzebach i życzeniach klientów

Aby osiągnąć ten cel, nasze zdecentralizowane działy skupiają się na konkretnych usługach i grupach docelowych. Pozwala nam to na skuteczne reagowanie na potrzeby naszych partnerów biznesowych.

Nasi pracownicy są ważnym zasobem napędzającym nasz wzrost – dlatego Rhenus oferuje im wiele możliwości rozwoju. Tylko w ten sposób można zapewnić zadowolenie naszym klientom.

You can see two men working at a port.

Nasi klienci

Dlatego robimy wszystko co możliwe, aby ułatwić naszym klientom prowadzenie działalności w zakresie logistyki, poprawić ich produktywność oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku. Zadowoleni klienci są kluczem do sukcesu w naszej codziennej pracy i całej firmy Rhenus.

Aby oferować naszym klientom optymalne usługi i produkty, potrzebny jest wysoce zmotywowany personel. Ukierunkowane szkolenia wstępne i dalsze dla naszych pracowników stanowią solidny fundament.

Jakość naszych usług i produktów decyduje o tym, czy klienci są zadowoleni. Kompleksowe systemy zapewniania jakości dokumentują nasze zaangażowanie w doskonalenie usług i produktów. Możemy osiągnąć ten cel tylko wtedy, gdy nasi pracownicy identyfikują się z naszą „maksymalną maksymą jakości”.

Zawsze stawiamy wysokie wymagania w zakresie zwrotu z zaangażowanego kapitału, tak aby inwestycje i innowacje mogły być skutecznie realizowane. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom produkty i usługi wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Inwestowanie w badania, rozwój, technologię i szkolenia pomaga nam zapewnić długoterminowy sukces.

Jako część społeczeństwa przyjmujemy naszą odpowiedzialność społeczną i angażujemy się w poprawę dobrobytu publicznego oraz ochronę środowiska i zasobów naturalnych. Dla nas ekonomia i ekologia nie są przeciwieństwami. Dlatego ich łączenie w jak największym stopniu jest podstawową zasadą naszej filozofii korporacyjnej.

Postępowanie zgodnie z ramami prawnymi i etycznymi/moralnymi wymaga wysokiego poziomu uczciwości osobistej. Od wszystkich naszych pracowników oczekujemy właściwego zachowania. Szczegóły naszego kodeksu postępowania są określone w korporacyjnej broszurze dotyczącej zgodności.

You can see two people with working clothes
You can see two people with working clothes

WARUNKI PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA

Rhenus Group wspiera wdrażanie praw człowieka zgodnie z europejską konwencją praw człowieka (ECHR).

Brak pracy dzieci

W Rhenus Group zabroniona jest wszelka praca dzieci. Minimalny wiek pracowników jest określony przez właściwe prawo krajowe lub układy zbiorowe pracy, pod warunkiem, że nie określają one minimalnego wieku przy zatrudnieniu niższego niż wskazano w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Brak dyskryminacji

Rhenus popiera równość szans i równe traktowanie pracowników, a ponadto nie dyskryminuje z powodów rasowych lub pochodzenia etnicznego, płci, religii bądź przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Wynagrodzenie i godziny pracy

Rhenus Group przestrzega właściwych krajowych przepisów dotyczących godzin pracy, wynagrodzenia i pensji oraz dodatków.

Brak pracy przymusowej

Rhenus Group odrzuca wszelkie formy pracy przymusowej.

BHP w pracy

Wymagania BHP w pracy są tak zróżnicowane, jaki działy i zadania wykonywane w Rhenus Group. Struktura organizacyjna BHP w pracy w Rhenus Group zapewnia uwzględnianie i wdrażanie wymogów właściwych dla kraju i prowadzonej działalności. Jednoznaczne przyporządkowanie odpowiedzialności w organizacji tworzy kwestie BHP w pracy na poziomie zarządzania.

You can see a person working on a crane at a port.

Dla nas, dostawcy usług logistycznych, załoga oraz BHP pracowników są najważniejszymi zasobami. Nasze holistyczne podejście oparte jest więc o możliwości techniczne i organizacyjne w cyklach procesu, a także o czynniki indywidualnego bezpiecznego postępowania i kulturę bezpieczeństwa w pracy. Głównym zadaniem jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, intuicyjnie bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy, a także interpersonalnych oraz intrapersonalnych motywów zachowań w procesach pracy. W interesie kultury zero wypadków analizujemy środowisko i procesy robocze w sposób ukierunkowany na bezpieczeństwo, aby stworzyć zgodne operacyjnie rozwiązania i warunki, a także przepisy BHP w pracy.

Struktury i procesy centralnego zarządzania są uzupełnione przez kontrolę opartą o system, aby oczywiście zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi i innymi, kładąc niniejszym fundamenty pod zrównoważony sukces korporacyjny. Zdefiniowane wymagania i dokumentacja są wdrożone z indywidualnymi firmowymi systemami IT. Systemy nauki i wymiany na poziomie zespołu, oddziału i grupy korporacyjnej stale wzmacniają ochronę przed wypadkami i chorobami w pracy, w także poprawiają organizację bezpieczeństwa w pracy.

Centrum serwisowe BHP oraz wiele oddziałów przeszło już certyfikację zgodnie z ISO 45001. Poprzez ciągły rozwój naszych standardów i metod wzmacniamy nasz system zarządzania niezależnie od certyfikacji poprzez dialog z naszymi pracownikami oparty na partnerstwie. Obejmuje to opcje zgłaszania informacji o BHP w pracy z niewielkimi barierami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a także aktywne zaangażowanie osobiste pracowników w kształtowanie i usprawnianie BHP w pracy. W ten sposób utrzymujemy kulturę zero wypadków, w jakiej cenimy każdego pracownika jako eksperta na swoim stanowisku pracy oraz jako element naszej kultury bezpieczeństwa w pracy.