Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne są szczególnym rodzajem przesyłek ze względu na stopień zagrożenia podczas ich transportu. Ten rodzaj ładunków wymaga zwiększonej ostrożności i surowych ograniczeń, więc ich transport może być wyzwaniem. Wysyłając taki towar do wysyłki należy być na bieżąco z przepisami prawa przewozowego oraz wytycznymi dotyczącymi sposobu pakowania, oznakowania przesyłek oraz ich dokumentacji. Jakie są rodzaje towarów niebezpiecznych i gdzie mogę znaleźć warunki przewozu w zależności od rodzaju transportu? Dowiecie się czytając poniższy tekst.

Więcej niż zwykły transport

Towary niebezpieczne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Sposób transportu oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby przebiegał prawidłowo, regulują normy prawne. Transport ADR nakłada określone obowiązki na nadawcę, przewoźnika i odbiorcę, dlatego tak ważne jest stosowanie niezawodnych rozwiązań logistycznych na każdym etapie łańcucha dostaw.

 

Co to są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne, w skrócie DG (z ang. Dangerous Goods) to materiały, które podczas transportu stwarzają zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Nie szukając daleko, do materiałów niebezpiecznych można zaliczyć wiele przedmiotów codziennego użytku. Produkty, takie jak aerozole, magnesy, wybielacze, baterie i akumulatory, płyny chłodnicze, kleje, a nawet perfumy mogą stanowić zagrożenie podczas przewozu. Każdy z nas zna to na pewno z własnego doświadczenia, chociażby kontroli bezpieczeństwa na lotnisku przed wylotem. Jest to miejsce, gdzie nasz bagaż sprawdzany jest właśnie pod kątem zawartości materiałów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne dzielone są na klasy niebezpieczeństwa, w tym: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, toksyczne i zakaźne, materiały żrące, materiały promieniotwórcze, różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Opakowania zawierające w sobie materiały niebezpieczne często można rozpoznać za pomocą znajdujących się na nich piktogramów, najczęściej w postaci dobrze widocznego rombu. Kolor tej figury wskazuje na zagrożenie, np. łatwopalność jest oznaczona kolorem czerwonym, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym. Niepalny i nietoksyczny gaz jest oznaczony na zielono, ponieważ wszystkie zbiorniki sprężonego powietrza mają ten kolor we Francji po II wojnie światowej - to właśnie tam powstał diamentowy system identyfikacji materiałów niebezpiecznych.

 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Paczki transportowane drogą lotniczą, które zawierają towary niebezpieczne, muszą być przygotowane według warunków Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), zawartych w Instrukcji Technicznej Bezpiecznego Transportu Lotniczego Towarów Niebezpiecznych. Te warunki z kolei są podstawą przepisów DGR (z ang. Dangerous Goods Regulations), egzekwowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), dostosowanych do indywidualnych wymagań rządowych i linii lotniczych. Niezależnie od tego, dokąd nasza przesyłka leci, jej podróż musi być zgodna z przepisami DGR. Transport lotniczy podlega największym ograniczeniom w ramach rodzaju i ilości materiałów niebezpiecznych dopuszczanych do przewozu.

 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym

Paczki transportowane drogą lotniczą, które zawierają towary niebezpieczne, muszą być przygotowane według warunków Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), zawartych w Instrukcji Technicznej Bezpiecznego Transportu Lotniczego Towarów Niebezpiecznych. Te warunki z kolei są podstawą przepisów DGR (z ang. Dangerous Goods Regulations), egzekwowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), dostosowanych do indywidualnych wymagań rządowych i linii lotniczych. Niezależnie od tego, dokąd nasza przesyłka leci, jej podróż musi być zgodna z przepisami DGR. Transport lotniczy podlega największym ograniczeniom w ramach rodzaju i ilości materiałów niebezpiecznych dopuszczanych do przewozu.
 

 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym

Wszyscy uczestniczący w przewozie towarów niebezpiecznych koleją zobowiązani są stosować się do przepisów RID, opracowanych przez Międzyrządową Organizację Międzynarodowych Przewozów Kolejami. Regulamin RID to załącznik C do Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami (COTIF), która została sporządzona 9 maja 1980 w Berlinie. Dowiemy się z niej, jak towary niebezpieczne transportowane koleją powinny być oznakowane, opisane, jakie są wymagania podczas ich przewozu i załadunku.
 

 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie morskim

Transport morski to szczególny rodzaj transportu, który charakteryzowany jest przede wszystkim przez wielkotonażowość, możliwość przewozu ładunków o wielkiej masie. Z tego powodu potencjalne szkody wyrządzone przez przewożony towar niebezpieczny mogą być proporcjonalnie większe niż w przypadku innych rodzajów transportu. Ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach, które regulują kwestie bezpieczeństwa.

Przepisy te reguluje kodeks IMDG (z ang. International Maritime Dangerous Goods Code). Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko potencjalnego zagrożenia, a więc zwiększenie bezpieczeństwa przewozu. IMDG uwzględnia m. in. warunki zewnętrzne panujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim (ruchy statków na wodzie czy wilgotność). Kraje członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej opracowały również Konwencję SNS, aby zapewnić odszkodowanie w przypadku wycieku towarów niebezpiecznych do morza.