រីនូសកម្ពុជា

Rhenus បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ Rhenus Cambodia បំពេញតាមសំណើរ និង តម្រូវការរបស់ អតិថិជនគ្រប់រូប ប្រកបដោយចំណេះដឹងមិនថាជាដំណោះស្រាយផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ឬ តាមតម្រូវការ។

keyboard_arrow_up

តើលោកអ្នកមានចម្ងល់មែនទេ?

អ្នកជំនាញរបស់យើងតែងតែនៅទីនោះសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ យើងក៏អាចទូរស័ព្ទទៅអ្នកផងដែរ - ដោយភាពងាយស្រួល និងភាពស្មោះត្រង់។

ទាក់ទង​មកយើង!