You can see a road in a rural setting. You can see a road in a rural setting.

PODNIKOVÉ ZÁSADY

Kromě našich hodnot jsou podnikové zásady pevnými podnikovými pravidly, kterými se řídí jednání našich zaměstnanců a které utvářejí naši firemní kulturu. Na dodržování těchto podnikových zásad, které jsou platné po celém světě, klademe velký důraz.

keyboard_arrow_up

Podnikové zásady: Zaměření na potřeby a přání zákazníků

K dosažení tohoto cíle se naše decentralizované obchodní jednotky zaměřují na konkrétní služby a cílové skupiny. To nám umožňuje úspěšně reagovat na potřeby našich obchodních partnerů.

Naši zaměstnanci jsou důležitým prvkem, který pohání náš růst – proto jim společnost Rhenus nabízí řadu příležitostí k rozvoji. Jen tak můžeme zaručit spokojenost našich zákazníků.

You can see two men working at a port.

Naši zákazníci

Proto děláme vše pro to, abychom našim zákazníkům usnadnili podnikání v oblasti logistiky, zvýšili jejich produktivitu a zatraktivnili je na trhu. Spokojení zákazníci jsou základem úspěchu naší každodenní práce, a tedy i naší společnosti Rhenus.

K tomu, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout optimální služby a produkty, je zapotřebí vysoce motivovaných zaměstnanců. Cílená vstupní a další školení našich zaměstnanců tvoří jejich pevný základ.

Kvalita našich služeb a výrobků rozhoduje o tom, zda jsou zákazníci spokojeni. Komplexní systémy zajištění kvality dokumentují náš závazek k dokonalosti služeb a výrobků. Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se naši zaměstnanci ztotožní s naší „maximální mírou kvality“.

Vždy si klademe vysoké nároky na návratnost vloženého kapitálu, abychom mohli efektivně realizovat investice a inovace. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabízet vysoce kvalitní výrobky a služby za atraktivní ceny. Investice do výzkumu, vývoje, technologií a školení nám pomáhají zajistit dlouhodobý úspěch.

Jako součást společnosti přijímáme svou společenskou odpovědnost a zavazujeme se ke zlepšování veřejné prospěšnosti a ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Ekonomika a ekologie pro nás nejsou protiklady. Proto je jejich co největší propojení základním principem naší firemní filozofie.

Jednání v souladu s právními a etickými/morálními rámci vyžaduje vysokou míru osobní integrity. Od všech našich zaměstnanců očekáváme, že se budou chovat správně. Podrobnosti našeho kodexu chování jsou definovány v brožuře o dodržování podnikových předpisů.

You can see two people with working clothes
You can see two people with working clothes

PRACOVNÍ PODMÍNKY A LIDSKÁ PRÁVA

Skupina Rhenus podporuje uplatňování lidských práv v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP).

Odmítáme dětskou práci

Ve skupině Rhenus je zakázána jakákoli dětská práce. Minimální věk zaměstnanců se řídí příslušnými národními zákony nebo kolektivními smlouvami, pokud neklesne pod minimální věk zaměstnance stanovený v úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP).

Odmítáme diskriminaci

Společnost Rhenus podporuje rovné příležitosti a rovné zacházení se zaměstnanci a nediskriminuje na základě rasového nebo etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Odměna za práci a pracovní doba

Skupina Rhenus dodržuje příslušné vnitrostátní předpisy týkající se pracovní doby, mezd, platů a benefitů.

Odmítáme nucené práce

Skupina Rhenus odmítá jakoukoli formu nucené práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stejně jako jsou rozmanité oblasti podnikání a činnosti skupiny Rhenus, jsou rozmanité i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Organizační struktura bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve skupině Rhenus proto zajišťuje, aby byly zohledněny a implementovány požadavky specifické pro jednotlivé země a podniky. Jasné rozdělení odpovědností v rámci organizace stanovuje témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni vedení.

You can see a person working on a crane at a port.

Pro nás jako poskytovatele logistických služeb jsou naši pracovníci a bezpečnost a ochrana jejich zdraví tím nejdůležitějším. Náš holistický přístup je proto založen na technických a organizačních možnostech v rámci procesních cyklů, dále na faktorech bezpečného chování jednotlivců a kultuře bezpečnosti práce. Zaměřujeme se na zajištění zdravých a bezpečných pracovních podmínek, intuitivně bezpečných a ergonomických pracovišť, a také na interpersonální a intrapersonální motivy chování v pracovních procesech. V zájmu snahy o nulový počet úrazů analyzujeme pracovní prostředí a procesy s ohledem na bezpečnost, abychom vytvořili řešení a podmínky, které jsou v souladu s provozními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Centrální řídicí struktury a procesy jsou doplněny systémovým controllingem, který zajišťuje samozřejmé dodržování zákonných, regulačních a dalších požadavků, čímž je položen základ pro udržitelný úspěch podniku. Definované požadavky a dokumentace jsou implementovány pomocí na míru vytvořených vnitropodnikových IT systémů. Systémy vzdělávání a výměny zkušeností na úrovni týmů, poboček a podnikových skupin neustále posilují prevenci úrazů a nemocí z povolání a zlepšují organizaci bezpečnosti práce.

Centrum služeb pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a velký počet poboček již byly certifikovány podle normy ISO 45001. Neustálým vývojem norem a metod posilujeme systém řízení nezávisle na certifikaci prostřednictvím dialogu se zaměstnanci založeného na partnerství. To zahrnuje nízkobariérové možnosti hlášení informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci prostřednictvím mobilních zařízení, jakož i aktivní osobní zapojení zaměstnanců do navrhování a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tímto způsobem se snažíme o dosažení nulového počtu úrazů, kdy si vážíme každého zaměstnance jako odborníka na svém pracovišti a jako součásti naší kultury bezpečnosti práce.