You can see a corridor with big data storages. You can see a corridor with big data storages.

Náš závazek ke kvalitě

Kvalitou rozumíme znalost zájmů našich zákazníků a optimální reakce na jejich požadavky, dotazy a problémy. Potřeby a očekávání zákazníků jsou důsledně stanoveny a specifikovány ve formě pevných požadavků.

keyboard_arrow_up

Odpovědnost vedení

Rámec našeho systému řízení tvoří směrnice stanovené a zveřejněné představenstvem. Náš integrovaný systém řízení klade přísné požadavky na kvalitu našich služeb. Kromě základní normy DIN EN ISO 9001 dodržujeme mnoho oborově specifických norem.

V rámci své odpovědnosti vůči společnosti stanovuje představenstvo firemní politiku a stanovuje strategické cíle, jejichž cílem je uspokojit potřeby našich zákazníků. Výkonné vedení v rámci své odpovědnosti zajišťuje, aby byly k dispozici odpovídající materiální a lidské zdroje pro udržení a rozvoj systému řízení a společnosti jako celku.

Náš integrovaný systém řízení

Náš jednotný, procesně zaměřený a integrovaný systém řízení je spravován z naší centrály v německém Holzwickede. Dále jsme vytvořili organizaci řízení kvality, která zaručuje hladkou komunikaci mezi centrálou a pobočkami, a to jak shora dolů, tak zdola nahoru.

Náš integrovaný systém řízení je důležitým nástrojem pro představenstvo a všechny vedoucí pracovníky, protože nám pomáhá dosáhnout klíčových zlepšení v naší organizaci.

You can see two peolpe in a control room.
[Translate to Czech:]

Standardy

You can see a skyline of a big city.

Standardy

Naše standardizované procesy nám umožňují rychlé začlenění nových poboček do integrovaného systému řízení a efektivní přenos stávajících standardů na stávající pobočky.

You can see a laptop on a table.

Měření naší kvality

Naše procesy jsou pravidelně monitorovány pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti. Díky tomu se můžeme neustále zlepšovat a zaručovat kvalitu našich výrobků pro naše zákazníky.

You can see a server room.

Procesní metriky

Klíčové údaje určujeme na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. Dáváme je do vzájemné souvislosti, abychom mohli měřit a udržovat kvalitu našich procesů.

Podnikové IT - digitální budoucnost logistiky

Aktuální témata, jako je analýza dat, umělá inteligence (AI), moderní správa identit a digitální pracoviště, jsou pouze jednou ze součástí naší celkové strategie pro budoucnost. Jako interní poskytovatel služeb podporuje podnikové IT všechny jednotky skupiny Rhenus IT zdroji, službami a individuálními softwarovými řešeními. Hlavní důraz je kladen na vytvoření uživatelsky příznivého a bezproblémového pracovního dne. IT odborníci v osmi různých odděleních denně plní požadavky trhu.

Srdce podnikového IT se nachází v areálu v Holzwickede. Veškerá obchodně relevantní data společnosti Rhenus jsou zde uložena na serverových farmách dvou propojených datových center. Díky nezávislému napájení zaručuje kompletní infrastruktura v případě eskalace dostupnost přes 99,9 %. Z hlediska spolehlivosti splňuje požadavky a kvalitu požadovanou mezinárodně uznávaným standardem „Tier 3“. Každoroční audity rovněž zaručují soulad s oficiálními standardy informační bezpečnosti díky získaným certifikátům ISO.

You can see a server room
[Translate to Czech:]

Certifikace a dokumentace naší efektivity

Základem našeho integrovaného systému řízení je norma DIN EN ISO 9001. Naše centrála a pokud možno všechny naše pobočky jsou certifikovány podle této normy. Kromě toho existují další normy, které jsou v naší centrále a v našich pobočkách zavedeny na základě požadavků našich zákazníků.

Naše pobočky mimo Německo jsou částečně certifikovány v rámci naší skupiny. Kromě toho jsou pobočky, které jsou certifikovány přímo místními certifikačními partnery.

 

Norma ISO 9001 hraje v systému řízení skupiny Rhenus klíčovou roli, protože všechny další průmyslové normy jsou vyvíjeny na základě požadavků, které stanovuje.

Pro skupinu Rhenus je kvalita pochopením zájmů zákazníků, aby bylo možné reagovat na jejich požadavky, otázky a problémy. Potřeby a očekávání zákazníků jsou důsledně stanovovány a přesně specifikovány s cílem získat důvěru zákazníka v poskytované služby.

Plnění požadavků tohoto standardu pomáhá pobočkám a pracovištím skupiny Rhenus poskytovat vysoce kvalitní služby, naplňovat očekávání daných zákazníků a dodržovat zákonné a úřední požadavky.

V rámci skupiny Rhenus je norma ISO 9001 nepostradatelným nástrojem pro neustálé zvyšování zisku a úspěchu na trhu.

Norma ISO 9001 tvoří základ pro další oborově specifické certifikace.

Norma ISO 14001 nám umožňuje neustále sledovat, analyzovat a zlepšovat naši situaci v oblasti životního prostředí.

Pomocí systému environmentálního managementu odpovídajícího normě ISO 14001 jsme schopni zajistit průběžné plánování a realizaci opatření na ochranu životního prostředí v certifikovaných závodech a pobočkách, a tím snížit náš dopad na životní prostředí.

Naším hlavním cílem je proto podporovat ochranu životního prostředí a bránit ekologickým škodám v souladu s ekonomickými, sociálními a politickými požadavky. Norma ISO 14001 zároveň tvoří základ pro certifikaci našeho systému environmentálního managementu.


ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Ekologická řešení pro zákazníky a efektivní využívání zdrojů jsou samozřejmostí ve všech oblastech podnikání skupiny Rhenus. Rozvojem udržitelných logistických koncepcí a neustálým zlepšováním našich procesů, které jsou důležité z hlediska životního prostředí, přispíváme k prevenci znečišťování životního prostředí a zvyšujeme naši ekologickou výkonnost a energetickou účinnost. Všechny pobočky dbají na ochranu životního prostředí a skupina Rhenus dodržuje předpisy a normy na ochranu životního prostředí. Zacházíme zodpovědně s přírodními zdroji a energiemi a šetříme je. Skupina Rhenus se ve svých obchodních aktivitách zaměřuje zejména na celý životní cyklus výrobků a služeb od jejich použití až po likvidaci a recyklaci. Monitorování se provádí pomocí strategických a provozních ukazatelů a klíčových údajů souvisejících s lokalitou, které jsou vyhodnocovány představenstvem při každoročním přezkumu vedením. Ochrana životního prostředí je úkolem managementu, vedoucí pracovníci by měli jít příkladem. Díky těmto zásadám environmentální politiky jsou zaměstnanci povinni chovat se odpovědně k životnímu prostředí.

 • DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
  Dodržujeme všechny platné zákony a předpisy o životním prostředí v zemích, kde působíme.
 • ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE
  Definujeme a sledujeme strategické a provozní environmentální a energetické cíle.
 • NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Plánujeme a realizujeme environmentální programy a pravidelně kontrolujeme naše systémy environmentálního řízení.
 • INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
  Věcnými informacemi vytváříme důvěru veřejnosti a našich zákazníků.
 • NEJLEPŠÍ DOSTUPNÝ STAV TECHNIKY
  Chceme zabránit ekologickým škodám za všech provozních podmínek. Pokud je to ekonomicky možné, používáme nejlepší dostupné technologie.
 • ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
  Prostřednictvím školení podporujeme ekologické povědomí zaměstnanců na všech úrovních.
 • PREVENCE NEHOD
  Informujeme zaměstnance a případně i zájmové skupiny veřejnosti o environmentálních problémech, potenciálních rizicích a krizových plánech.
 • SMLUVNÍ PARTNEŘI
  Externí společnosti působící v našich provozovnách jsou informovány o naší environmentální politice a jsou začleněny do našich aktivit.
 • ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ
  Energii využíváme efektivně a hospodárně. Technickými a organizačními opatřeními minimalizujeme výskyt zbytků, odpadů, znečišťujících emisí a odpadních vod.

Bezpečnost informací pro skupinu Rhenus znamená, že důvěrnost, integrita a dostupnost informací jsou strategickým faktorem úspěchu, aby byla prokázána důvěra, kterou do nás vkládají naši zákazníci, obchodní partneři i široká veřejnost.

V souladu s mezinárodně uznávanou normou ISO/IEC 27001 zajišťuje náš systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) identifikaci a hodnocení rizik a plánování, implementaci a monitorování opatření k zajištění bezpečnosti informací.

Naše pracoviště, která poskytují služby zákazníkům z automobilového průmyslu, jsou certifikována podle VDA 6.2.

VDA 6.2 je určena poskytovatelům služeb v automobilovém průmyslu, a to jak interním (vývoj, logistika, nákup atd.), tak externím (vývojáři, výrobci prototypů, logistické firmy atd.).

Servisní procesy obecně podléhají jiným kritériím, než jaká jsou požadována pro výrobní procesy. V případě servisních procesů je kladen důraz na nehmotné služby. Poskytování a provádění služby tvoří jeden celek.

Implementací požadavků VDA 6.2 jsme schopni splnit základní požadavky našich zákazníků v automobilovém průmyslu.

Podle definice v „Zásadách správné laboratorní praxe“, kterou stanovila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je správná laboratorní praxe (SLP) „systém kvality týkající se organizačního procesu a podmínek, za nichž jsou neklinické studie bezpečnosti pro zdraví a životní prostředí plánovány, prováděny, monitorovány, zaznamenávány, archivovány a vykazovány“.

Naše pracoviště certifikovaná podle této normy tak zajišťují, že všechny údaje z auditu jsou správně a úplně uvedeny ve zprávách o auditu, které jsou předkládány úřadům, a mohou tak svým zákazníkům z farmaceutického průmyslu poskytnout doklad o systému zajištění kvality pro studie zdravotní a environmentální bezpečnosti.

Správná výrobní praxe (SVP) znamená zajištění kvality výrobních postupů a výrobního prostředí při výrobě léčivých přípravků a složek na jedné straně a potravin a krmiv na straně druhé.

Zejména pro zákazníky z farmaceutického průmyslu hraje zajištění kvality klíčovou roli, protože jakákoli odchylka v kvalitě může mít přímý dopad na zdraví spotřebitelů.

Příslušná pracoviště naší společnosti jsou certifikována podle SVP a mají zaveden systém řízení kvality v souladu s SVP, aby byla zaručena optimální kvalita a splněny požadavky orgánů ochrany veřejného zdraví.

HACCP je zkratka pro systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů.

Účelem tohoto konceptu je identifikovat, hodnotit a kontrolovat významná rizika způsobená potravinami.

Díky certifikaci podle HACCP naše pracoviště, jejichž zákazníci pocházejí z potravinářského průmyslu, dokumentují všechny prováděné analýzy HACCP v plném rozsahu.

IFS je zkratka pro International Food Standard, Jedná se o koncept, který kombinuje požadavky normy ISO 9001 s požadavky analýzy HACCP a vytváří tak integrovaný systém. To znamená, že norma IFS Logistics je speciálně přizpůsobena službám logistického průmyslu a zaměřuje se především na bezpečnost potravin.

Norma IFS Logistics rovněž pomáhá podporovat transparentnost v celém dodavatelském řetězci od průmyslu až po maloobchod a uplatňuje přístup orientovaný na rizika.

Systém pro hodnocení kvality a bezpečnosti (SQAS) představuje nástroj pro jednotné hodnocení systémů řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí poskytovatele logistických služeb. K tomuto účelu jsou využíváni nezávislí hodnotitelé a standardizovaný dotazník.

Úspěšné absolvování auditu SQAS je ukazatelem našeho trvalého úsilí o to, aby logistická řešení naší firmy byla bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Systém nám poskytuje přímou a užitečnou zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách zjištěných během hodnocení. Kromě toho můžeme zákazníkovi po vyhodnocení výsledků hodnocení poskytnout konkrétní zpětnou vazbu. Tímto způsobem se položí nebo posílí základy skutečného partnerství k oboustrannému prospěchu.

Všechny pobočky skupiny Rhenus se sídlem v Německu splňují požadavky zákona o energetických službách (EDLG) a jsou certifikovány podle normy DIN EN ISO 50001 nebo mají provedený energetický audit podle normy DIN EN 16247.

Kromě toho budou zahrnuty i některé zahraniční pobočky, které patří do předchozí certifikační matrice pro jiné normy.

Systém energetického managementu podporuje udržitelnou ochranu životního prostředí a šetření našich zdrojů. Je důležité zajistit, abychom neustále zlepšovali energetickou účinnost našich provozů ve všech pobočkách a učinili je udržitelnějšími, abychom splnili svou povinnost vůči budoucím generacím.

Skupina Rhenus se zavazuje k průběžnému zlepšování služeb souvisejících s energií.

Druh a rozsah energie používané a spotřebovávané na těchto místech by měly být přiměřené.

Měly by být k dispozici veškeré informace a zdroje potřebné k dosažení strategických a provozních cílů.

Skupina Rhenus se dále zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy a další požadavky odsouhlasené organizací s ohledem na využívání energie, spotřebu energie a energetickou účinnost.

Strategické a provozní energetické cíle jsou definovány a přezkoumávány v systému energetického managementu. Ty vycházejí z následujících cílů:

 • Zvýšení energetické účinnosti
 • Snížení zátěže CO2
 • Zvýšení konkurenceschopnosti díky úsporám nákladů

Podporujeme nákup energeticky účinných výrobků a služeb, které jsou určeny ke zlepšení energetické účinnosti.

„Zákon o elektrických a elektronických zařízeních“ (který je s ohledem na uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, jakož i sběr a likvidaci uvedených zařízení, od 20. října 2015) má za cíl zavést odpovědnost výrobců za výrobky elektrických a elektronických zařízení podle zákona o odpadech.

Tím jsou sledovány následující cíle:

 • Ochrana zdraví a životního prostředí před škodlivými látkami z elektrických a elektronických zařízení.
 • Snížení množství odpadu prostřednictvím opětovného použití nebo recyklace

I zde si je skupina Rhenus vědoma své odpovědnosti. Certifikace podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních se vyvíjí a zavádí průběžně.