You can see a corridor with big data storages. You can see a corridor with big data storages.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS SIEKTI KOKYBĖS

Kokybė – tai klientų rūpesčių išmanymas ir optimalus reagavimas į jų reikalavimus, klausimus ir problemas. Klientų poreikiai ir lūkesčiai nuosekliai nustatomi ir nurodomi fiksuotų reikalavimų forma.

keyboard_arrow_up

VALDYMO ATSAKOMYBĖ

Direktorių valdybos nustatytos ir paskelbtos gairės yra mūsų valdymo sistemos pagrindas. Mūsų integruota valdymo sistema kelia griežtus reikalavimus paslaugų kokybei. Be pagrindinio DIN EN ISO 9001 standarto, mes laikomės daugybės konkrečioms pramonės šakoms būdingų standartų.

Direktorių valdyba, būdama atsakinga už įmonę, nustato įmonės politiką ir strateginius tikslus, kuriais siekiama patenkinti klientų poreikius. Vykdomoji vadovybė, vykdydama savo pareigas, užtikrina, kad valdymo sistemai ir visai įmonei palaikyti ir plėtoti būtų skirta pakankamai materialinių ir žmogiškųjų išteklių.

MŪSŲ INTEGRUOTA VALDYMO SISTEMA

Mūsų vieninga, į procesus orientuota ir integruota valdymo sistema valdoma iš mūsų būstinės Holzwickede, Vokietijoje. Be to, sukūrėme kokybės valdymo organizaciją, kuri užtikrina sklandų bendravimą tarp būstinės ir filialų tiek iš viršaus į apačią, tiek iš apačios į viršų.

Mūsų integruota vadybos sistema yra svarbi priemonė valdybai ir visiems vadovaujantiems darbuotojams, nes ji padeda mums pasiekti esminių organizacijos patobulinimų.

You can see two peolpe in a control room.
[Translate to Lithuanian:]

„CORPORATE IT“ – SKAITMENINĖ LOGISTIKOS ATEITIS

„CORPORATE IT“ – SKAITMENINĖ LOGISTIKOS ATEITIS

Dabartinės temos, tokios kaip duomenų analizė, dirbtinis intelektas, modernus tapatybės valdymas ir skaitmeninė darbo vieta, yra tik viena iš mūsų bendros ateities strategijos dalių. Būdama vidaus paslaugų teikėja, „Corporate IT“ remia visus „Rhenus Group“ padalinius IT ištekliais, paslaugomis ir individualiais programinės įrangos sprendimais. Daugiausia dėmesio skiriama į vartotoją orientuotai ir problemų nekeliančiai darbo dienai sukurti. IT ekspertai aštuoniuose skirtinguose skyriuose kasdien tenkina rinkos reikalavimus.

Įmonės IT centras yra Holzwickede miestelyje. Visi verslui svarbūs „Rhenus“ duomenys čia saugomi dviejų tarpusavyje sujungtų duomenų centrų serverių ūkiuose. Dėl savarankiško tiekimo visa infrastruktūra užtikrina daugiau kaip 99,9 proc. prieinamumą eskalavimo atveju. Patikimumo požiūriu ji atitinka tarptautiniu mastu pripažinto „Tier 3“ standarto reikalavimus ir kokybę. Kasmet atliekami auditai taip pat garantuoja atitiktį oficialiems informacijos saugumo standartams dėl įgytų ISO sertifikatų.

You can see a server room
[Translate to Lithuanian:]

MŪSŲ EFEKTYVUMO SERTIFIKATAI IR DOKUMENTAI

Mūsų integruotos vadybos sistemos pagrindą sudaro DIN EN ISO 9001. Pagal šį standartą sertifikuota mūsų būstinė ir, kiek įmanoma, visi mūsų filialai. Be to, mūsų būstinėje ir filialuose taikomi kiti standartai, pagrįsti mūsų klientų reikalavimais.

Už Vokietijos ribų esančios mūsų įmonės iš dalies yra sertifikuotos mūsų grupėje. Be to, yra objektų, kuriuos sertifikavimo partneriai sertifikuoja tiesiogiai jų patalpose.

 

ISO 9001 atlieka svarbų vaidmenį „Rhenus Group“ vadybos sistemoje, nes visi kiti pramonės standartai kuriami remiantis jame nustatytais reikalavimais.

„Rhenus Group“ kokybė – tai klientų problemų supratimas, siekiant reaguoti į jų reikalavimus, klausimus ir problemas. Klientų poreikiai ir lūkesčiai nustatomi nuosekliai ir tiksliai nurodomi siekiant įgyti kliento pasitikėjimą teikiamomis paslaugomis. Šio standarto reikalavimų laikymasis padeda „Rhenus Group“ filialams ir padaliniams teikti aukštos kokybės paslaugas ir pateisinti klientų lūkesčius, taip pat atitikti teisinius ir oficialius reikalavimus.

„Rhenus Group“ ISO 9001 yra nepakeičiama priemonė, padedanti nuolat didinti pelningumą ir sėkmę rinkoje.

ISO 9001 yra pagrindas tolesniam konkrečios pramonės šakos sertifikavimui

 

ISO 14001 leidžia mums nuolat stebėti, analizuoti ir gerinti savo aplinkos situaciją. Naudodamiesi ISO 14001 atitinkančia aplinkos vadybos sistema, galime užtikrinti nuolatinį aplinkosaugos priemonių planavimą ir įgyvendinimą sertifikuotose aikštelėse bei filialuose ir tokiu būdu sumažinti savo poveikį aplinkai. Todėl mūsų pagrindinis tikslas yra skatinti aplinkos apsaugą ir užkirsti kelią žalai aplinkai, laikantis ekonominių, socialinių ir politinių reikalavimų. Tuo pačiu metu ISO 14001 yra mūsų aplinkos vadybos sistemos sertifikavimo pagrindas.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
Aplinką tausojantys klientų sprendimai ir efektyvus išteklių panaudojimas yra savaime aiškus visose „Rhenus Group“ verslo srityse.

Kurdami tvarias logistikos koncepcijas ir nuolat tobulindami aplinkai svarbius procesus, prisidedame prie aplinkos taršos prevencijos, didiname aplinkosauginį veiksmingumą ir energijos vartojimo efektyvumą. Visos svetainės yra ekologiškos, o „Rhenus Group“ laikosi aplinkos apsaugos reglamentų ir standartų. Elgiamės atsakingai ir tausojame gamtos išteklius bei energiją.

Visas produktų ir paslaugų gyvavimo ciklas nuo naudojimo iki šalinimo ir perdirbimo yra ypatingas „Rhenus Group“ verslo veiklos dėmesys. Stebėsena atliekama pagal strateginius ir veiklos rodiklius bei su vieta susijusius pagrindinius rodiklius, kuriuos valdyba įvertina metinėje vadovybės apžvalgoje. Aplinkos apsauga yra valdymo užduotis, prižiūrėtojai turi sektinų pavyzdžių. Vadovaudamiesi šiais aplinkosaugos politikos principais, darbuotojai privalo elgtis atsakingai aplinkai.

 • APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS
  Mes laikomės visų taikomų aplinkosaugos įstatymų ir šalių, kuriose veikiame, taisyklių.
 • APLINKOSAUGOS TIKSLAI
  Mes nustatome ir stebime strateginius ir veiklos aplinkos bei energetikos tikslus.
 • NUOLATINIS APLINKOS APSAUGOS GERINIMAS
  Planuojame ir įgyvendiname aplinkosaugos programas, reguliariai audituojame aplinkosaugos vadybos sistemas.
 • VISUOMENĖ INFORMACIJA
  Faktine informacija sukuriame visuomenės ir klientų pasitikėjimą.
 • GERIAUSIAS PASIEKIAMAS MENAS
  Visomis eksploatavimo sąlygomis norime išvengti žalos aplinkai. Kiek įmanoma ekonomiškai, naudojame geriausias turimas technologijas.
 • DARBUOTOJŲ MOKYMAI
  Mokydami skatiname visų lygių darbuotojų sąmoningumą aplinkai.
 • AVARIJŲ PREVENCIJA
  Informuojame apie aplinkosaugos problemas, galimas rizikas ir nenumatytų atvejų planus darbuotojams ir visuomenės interesų grupėms.
 • SUTARTIES PARTNERIS
  Išorinės įmonės, veikiančios mūsų vietose, yra informuojamos apie mūsų aplinkosaugos politiką ir įtraukiamos į mūsų veiklą.
 • ATIDUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
  Energiją naudojame efektyviai ir ekonomiškai. Techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis sumažiname likučių, atliekų, taršių išmetimų ir nuotekų kiekį.

„Rhenus Group“ informacijos saugumas reiškia, kad informacijos konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas yra strateginis sėkmės veiksnys, siekiant visiems įrodyti, kad mūsų klientai, verslo partneriai ir plačioji visuomenė mumis pasitiki.

Pagal tarptautiniu mastu pripažintą ISO/IEC 27001 standartą mūsų informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS) užtikrina, kad rizika būtų nustatyta ir įvertinta, o informacijos saugumo užtikrinimo priemonės būtų planuojamos, įgyvendinamos ir stebimos.

Mūsų įmonės, teikiančios paslaugas automobilių pramonės klientams, yra sertifikuotos pagal VDA 6.2.

VDA 6.2 skirta automobilių pramonės paslaugų teikėjams, tiek vidaus (kūrimo, logistikos, pirkimo ir kt.), tiek išorės (kūrėjams, prototipų gamintojams, logistikos įmonėms ir kt.). Paslaugų procesams paprastai taikomi kitokie kriterijai nei gamybos procesams. Paslaugų procesų atveju daugiausia dėmesio skiriama nematerialioms paslaugoms.

Paslaugos teikimas ir teikimas sudaro vieną vienetą. Įgyvendindami VDA 6.2 reikalavimus, galime įvykdyti esminius automobilių pramonės klientų reikalavimus.

Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) „Geros laboratorinės praktikos principų“ apibrėžtį, gera laboratorinė praktika (GLP) yra „kokybės sistema, susijusi su organizaciniu procesu ir sąlygomis, kuriomis planuojami, atliekami, stebimi, registruojami, archyvuojami ir pranešami neklinikiniai sveikatos ir aplinkos saugos tyrimai“.

Pagal šį standartą sertifikuotos mūsų įmonės užtikrina, kad visi audito duomenys būtų teisingai ir išsamiai įrašyti į audito ataskaitas, kurios pateikiamos valdžios institucijoms, ir taip savo klientams iš farmacijos pramonės gali pateikti sveikatos ir aplinkos saugos tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos įrodymus.

Gera gamybos praktika (GGP) – tai gamybos procedūrų ir gamybos aplinkos kokybės užtikrinimas gaminant medicininius produktus ir ingredientus bei maisto produktus ir gyvūnų pašarus.

Kokybės užtikrinimas ypač svarbus farmacijos pramonės klientams, nes bet kokie kokybės nukrypimai gali turėti tiesioginės įtakos vartotojų sveikatai.

Atitinkamos mūsų įmonės vietos yra sertifikuotos pagal GGP ir įdiegta GGP reikalavimus atitinkanti kokybės valdymo sistema, kad būtų užtikrinta optimali kokybė ir įvykdyti visuomenės sveikatos priežiūros institucijų reikalavimai.

IFS (angl. International Food Standard) – tarptautinis maisto standartas – tai koncepcija, kurioje ISO 9001 reikalavimai derinami su RVASVT analizės reikalavimais ir taip sukuriama integruota sistema. Tai reiškia, kad IFS logistikos standartas yra specialiai pritaikytas logistikos pramonės paslaugoms ir daugiausia dėmesio skiria maisto saugai.

IFS logistikos standartas taip pat padeda skatinti skaidrumą visoje tiekimo grandinėje – nuo pramonės iki mažmenininko – ir yra orientuotas į riziką.

Saugos kokybės ir vertinimo sistema (SQAS) yra priemonė, skirta logistikos paslaugų teikėjo kokybės, saugos ir aplinkosaugos valdymo sistemoms vienodai įvertinti.

Šiam tikslui pasitelkiami nepriklausomi vertintojai ir naudojamas standartizuotas klausimynas. Sėkmingai atliktas SQAS auditas yra mūsų nuolatinių pastangų, kad mūsų įmonės logistikos sprendimai būtų saugesni ir ekologiškesni, rodiklis.

Sistema suteikia mums tiesioginį ir naudingą grįžtamąjį ryšį apie vertinimo metu nustatytas stipriąsias ir silpnąsias puses. Be to, įvertinę vertinimo rezultatus, klientui galime pateikti konkrečius atsiliepimus. Taip sukuriami arba sustiprinami tikros partnerystės pagrindai, naudingi abiem pusėms.

Visos Vokietijoje įsikūrusios „Rhenus Group“ įmonės atitinka Energetikos paslaugų įstatymo (EDLG) reikalavimus ir yra sertifikuotos pagal DIN EN ISO 50001 arba turi atlikti energetinį auditą pagal DIN EN 16247.

Be to, bus įtrauktos ir kai kurios užsienio svetainės, kurios priklauso ankstesnei kitų standartų sertifikavimo matricai. Energijos valdymo sistema skatina tvarią aplinkos apsaugą ir mūsų išteklių tausojimą. Svarbu užtikrinti, kad nuolat gerintume savo veiklos energijos vartojimo efektyvumą visose šakose ir darytume jas tvaresnes, kad galėtume atlikti savo pareigą ateities kartoms.

„Rhenus Group“ įsipareigoja nuolat tobulinti su energija susijusias paslaugas. Aikštelėse naudojamos ir suvartojamos energijos pobūdis ir apimtis turėtų būti tinkami. Turėtų būti prieinama visa informacija ir ištekliai, reikalingi strateginiams ir veiklos tikslams pasiekti. Be to, „Rhenus Group“ įsipareigoja laikytis visų galiojančių teisės aktų ir kitų organizacijos sutartų reikalavimų, susijusių su energijos vartojimu, energijos vartojimu ir energijos vartojimo efektyvumu.

Energijos valdymo sistemoje apibrėžiami ir peržiūrimi strateginiai ir veiklos energetikos tikslai.

Jie pagrįsti šiais tikslais:

 • Padidinti energijos vartojimo efektyvumą
 • Sumažinti CO2 apkrovą
 • Padidinkite konkurencingumą taupant išlaidas

Mes remiame energiją taupančių produktų ir paslaugų, skirtų energijos vartojimo efektyvumui gerinti, pirkimą.

Elektros ir elektroninės įrangos įstatymu (kuris nuo 2015 m. spalio 20 d. yra susijęs su elektros ir elektroninės įrangos pateikimu į rinką, taip pat su minėtos įrangos surinkimu ir šalinimu) siekiama įgyvendinti gamintojų atsakomybę už elektros ir elektroninę įrangą pagal atliekų įstatymą.

Taip siekiama šių tikslų:

 • Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo kenksmingų medžiagų iš elektros ir elektroninės įrangos;
 • Atliekų kiekio mažinimas pakartotinai naudojant arba perdirbant.

Šiuo atveju „Rhenus Group“ taip pat suvokia savo atsakomybę. Sertifikavimas pagal Elektros ir elektroninės įrangos įstatymą yra nuolat tobulinamas ir diegiamas.