You can see a road in a rural setting. You can see a road in a rural setting.

ĮMONĖS PRINCIPAI

Be mūsų vertybių, įmonės principai yra nuolatinės įmonės gairės, kuriomis vadovaujasi mūsų darbuotojai ir kurios formuoja mūsų įmonės kultūrą. Mums labai svarbu laikytis šių korporatyvinių principų, kurie galioja visame pasaulyje.

keyboard_arrow_up

ĮMONĖS PRINCIPAI: DĖMESYS KLIENTŲ POREIKIAMS IR NORAMS

Kad pasiektume šį tikslą, mūsų decentralizuoti verslo padaliniai daugiausia dėmesio skiria konkrečioms paslaugoms ir tikslinėms grupėms.

Tai leidžia mums sėkmingai reaguoti į verslo partnerių poreikius. Mūsų darbuotojai yra svarbus turtas, skatinantis mūsų augimą, todėl „Rhenus“ jiems siūlo daugybę tobulėjimo galimybių. Tik taip galime užtikrinti savo klientų pasitenkinimą.

 

You can see two men working at a port.

MŪSŲ KLIENTAI

Darome viską, ką galime, kad palengvintume savo klientų logistikos verslą, padidintume jų našumą ir padarytume juos patrauklesniais rinkoje. Patenkinti klientai yra mūsų kasdienio darbo, taigi ir „Rhenus“, sėkmės pagrindas.

Norint klientams pasiūlyti optimalias paslaugas ir produktus, reikia labai motyvuotų darbuotojų. Tikslūs pirminiai ir tęstiniai mokymai mūsų darbuotojams suteikia tvirtą pagrindą.

Nuo mūsų paslaugų ir produktų kokybės priklauso, ar klientai yra patenkinti. Išsamios kokybės užtikrinimo sistemos patvirtina mūsų įsipareigojimą užtikrinti paslaugų ir gaminių kokybę. Šį tikslą galime pasiekti tik tada, jei mūsų darbuotojai susitapatins su mūsų „maksimalios kokybės maksimumu“.

Visada keliame aukštus standartus, susijusius su panaudoto kapitalo grąža, kad investicijos ir naujovės būtų įgyvendinamos efektyviai. Taip savo klientams galime pasiūlyti aukštos kokybės produktus ir paslaugas patraukliomis kainomis. Investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą, technologijas ir mokymus padeda mums užsitikrinti ilgalaikę sėkmę.

Esame visuomenės dalis, todėl prisiimame socialinę atsakomybę ir esame įsipareigoję gerinti visuomenės gerovę bei saugoti aplinką ir gamtos išteklius. Mums ekonomika ir ekologija nėra priešingybės, todėl kuo labiau jas suderinti yra pagrindinis mūsų įmonės filosofijos principas.

Norint veikti laikantis teisinių ir etinių / moralinių pagrindų, reikia didelio asmeninio sąžiningumo. Tikimės, kad visi mūsų darbuotojai elgsis tinkamai. Išsami informacija apie mūsų elgesio kodeksą apibrėžiama įmonių atitikties brošiūroje.

You can see two people with working clothes
You can see two people with working clothes

DARBO SĄLYGOS IR ŽMOGAUS TEISĖS

„Rhenus Group“ remia žmogaus teisių įgyvendinimą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK).

JOKIO VAIKŲ DARBO

„Rhenus Group“ draudžiamas bet koks vaikų darbas. Minimalų darbuotojų amžių reglamentuoja atitinkamos valstybės įstatymai arba kolektyvinės sutartys, jei jis nėra mažesnis už Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoje nustatytą minimalų įdarbinimo amžių.

 

JOKIOS DISKRIMINACIJOS

„Rhenus“ skatina lygias galimybes ir vienodą požiūrį į darbuotojus ir nediskriminuoja dėl rasinės ar etninės kilmės, lyties, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

 

DARBO UŽMOKESTIS IR DARBO VALANDOS

„Rhenus Group“ laikosi atitinkamų nacionalinių teisės aktų dėl darbo laiko, darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų.

 

JOKIO PRIVERSTINIO DARBO

„Rhenus Group“ atmeta bet kokią priverstinio darbo formą.

 

PROFESINĖ SVEIKATA IR SAUGA

Kaip įvairios yra „Rhenus Group“ verslo sritys ir veiklos rūšys, tokie pat įvairūs yra ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Todėl „Rhenus Group“ darbuotojų saugos ir sveikatos organizacinė struktūra užtikrina, kad būtų atsižvelgta į konkrečios šalies ir veiklos srities reikalavimus ir jie būtų įgyvendinti. Aiškus atsakomybės paskirstymas organizacijoje nustato darbuotojų saugos ir sveikatos temas vadovybės lygmeniu.

 

You can see a person working on a crane at a port.

Mūsų darbuotojai ir darbuotojų sveikata bei sauga yra svarbiausias mūsų, kaip logistikos paslaugų teikėjo, turtas. Todėl mūsų holistinis požiūris grindžiamas techninėmis ir organizacinėmis galimybėmis procesų cikluose, po to – individualaus saugaus elgesio ir darbo saugos kultūros veiksniais. Daugiausia dėmesio skiriama sveikų ir saugių darbo sąlygų, intuityviai saugių ir ergonomiškų darbo vietų užtikrinimui, taip pat tarpasmeninės ir vidinės elgsenos motyvams darbo procesuose. Siekdami užtikrinti kultūrą be nelaimingų atsitikimų, analizuojame darbo aplinką ir procesus, orientuodamiesi į saugą, kad sukurtume eksploatacijos reikalavimus atitinkančius sprendimus ir sąlygas, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatus. Centrinės valdymo struktūros ir procesai papildomi sistemine kontrole, kad būtų užtikrinta savaime suprantama atitiktis teisiniams, reguliavimo ir kitiems reikalavimams, taip padedant pagrindą tvariai įmonės sėkmei.

Nustatyti reikalavimai ir dokumentai įgyvendinami naudojant specialiai pritaikytas vidaus IT sistemas. Mokymosi ir keitimosi informacija sistemos komandų, filialų ir įmonių grupės lygmeniu nuolat stiprina nelaimingų atsitikimų ir su darbu susijusių ligų prevenciją, taip pat darbo saugos organizavimo tobulinimą. Sveikatos ir saugos paslaugų centras ir daugelis filialų jau yra sertifikuoti pagal ISO 45001 standartą. Nuolat tobulindami savo standartus ir metodus, mes stipriname savo vadybos sistemą nepriklausomai nuo sertifikavimo, palaikydami partneryste grindžiamą dialogą su darbuotojais. Tai apima mažo barjero informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą pateikimo galimybes per mobiliuosius įrenginius, taip pat aktyvų, asmeninį darbuotojų dalyvavimą kuriant ir gerinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Taip mes palaikome nulinio nelaimingų atsitikimų skaičiaus kultūrą, kurioje kiekvieną darbuotoją vertiname kaip savo darbo vietos ekspertą ir mūsų darbo saugos kultūros dalį.